Imrich Vanek, 1976, keramika, Fejova, Košice, Slovensko, show on the map

Ryby